ทุกวันนี้หลายคนรู้สึกเข็ดขยาด  หมดหวัง

กับการเล่าเรื่องการไถ่ให้คนรอบข้างฟัง

Christians are afraid of telling

the Gospel to people around them.

คริสเตียนหลายคนไม่สามารถพูดอย่างน่าฟัง

Somehow, many christians could not speak well.

มองคนภายนอกเราอาจไม่่กล้าพูดคุยกับเขา

We may miss talking with some kind of people.

ลองใช้การ์ตูนประกาศวันนี้ Try Gospel Cartoon Tracts !!

เพราะคนส่วนมากชอบเรื่องราวผ่านรูปภาพ

Most people easily get the message from pictures.

สื่อเนื้อเรื่องประกอบภาพวาดสามารถเข้าถึง

คนทุกกลุ่มไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาสูง

​Gospel Cartoon Tracts help all people get the scripture

with out education requirement.

ซาตานกลัวข่าวประเสริฐที่พูดตรงไปตรงมา

Satan and demons are afraid of the true Gospel.

พระเจ้าอยากให้ทุกคน เชื่อเรื่องการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์

God wants the world to believe in Salvation through Jesus Christ.

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ดังนี้ Your experiences ?